Jutjat de Pau

Home / Serveis / Jutjat de Pau

Actuacions

Actuacions del jutjat de pau en matèria de registre civil

 • Inscripcions de naixement, matrimoni, defunció.
 • Certificacions literals de les inscripcions.
 • Expedició de Llibres de Família i duplicats
 • Trasllats d’inscripció
 • Expedients de matrimoni i celebracions de matrimoni
 • Inscripcions marginals.
 • Substitució del nom la català

Actuacions del jutjat de pau en matèria penal

 • Enjudiciament i resolució de processos per faltes lleus:
  • Faltes contra ls persones: amenaces, coaccions, injúries, vexacions…
  • Faltes contra el patrimoni: deslluïment de béns immobles.
  • Faltes contra els interessos generals: abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament cruel d’animals domèstics o altres.
  • Faltes contra l’ordre públic: perturbacions de l’ordre públic
 • Celebració d’Actes de Conciliació
 • Actuacions penals de prevenció o per delegació del titular del partit judicial.
 • Actes de cooperació judicial- exhorts- (per tal d’evitar desplaçaments al cap del partit judicial)

Actuacions en matèria civil

 • Enjudiciament i resolució de judicis de menor quantia.
 • Celebració d’Actes de Conciliació.
 • Actes de cooperació judicial – exhorts- (per tal d’evitar desplaçaments del partit judicial)

Documentació

Inscripció de naixement

Documentació necessària:

 • Qüestionari per a la declaració de naixement (el donen a l’hospital)
 • DNI dels pares.

Matrimoni civil

La sol.licitud ha de ser presentada obligatòriament per tots dos futurs contraents, els quals hauran de comparèixer conjuntament davant el Jutjat de Pau.

Documentació necessària:

 • Sol-licitud d’incoació d’expedient de Matrimoni Civil, que serà facilitat per aquest jutjat de Pau
 • Certificació literal d’inscripció de naixement de tots dos contraents de recent obtenció, expedida pel registre Civil corresponent al lloc de naixement
 • Certificat d’empadronament o residència, acreditatiu del domicili de tots dos contraents durant els darrers dos anys, expedit pel respectiu Ajuntament.
 • Certificació de fe de vida i estat civil o Declaració Jurada sobre l’estat civil de tots dos contraents, expedida pel Registre Civil de cadascú
 • Documents Nacionals d’Identitat de tots dos contraents.

Casos especials:

 • Menors d’edat:
  • Si es donés el cas que un o tots dos contraents fóssin menors d’edat amancipats (majors de 16 anys, però menors de 18), serà necessària la certificació literal d’inscripció de naixement de recent obtenció on consti la nota marginal d’emancipació.
  • Si es donés el cas que un o tots dos contraents fóssin majors de 14 anys però menors de 16, serà necessària la dispensa d’edat, mitjançant l’oportú Expedient de Jurisdicció Voluntària que es tramita en el Jutjat de 1a Instància corresponent.
 • Divorci o Nul.litat:
  •  Certificació literal d’inscripció de matrimoni de recent obtenció on consti, mitjançant nota marginal, la inscripció de la sentència de dissolució per divorci o per nul.litat matrimonial.
 • Viudos:
  • Certificació literal d’inscripció de matrimoni de recent obtenció.
  • Certificació literal d’inscripció de defunció del cònjugue anterior mort, de recent obtenció.
 • Estrangers:
  • Certificació d’inscripció consular de l’interessat, temps de residència a Espanya i el seu lloc de procedència.
  • En cas de no residir a Espanya els dos darrers anys, certificació acreditativa de si la Llei personal del seu país exigeix la publicació d’Edictes per la tramitació de l’expedient de matrimoni civil.
  • Targeta de residència o passaport.

GENERALITATS

– Tots els documents necessaris han de ser de recent obtenció, com a màxim de 3 mesos.
– La tramitació de l’Expedient de matrimoni civil tindrà un adurada aproximada de 3 mesos.

 

Història

Per un Real Decret de 22 d’octubre de 1855 es va crear la figura dels Jutges de Pau .

Fins aquella data existeixen antecedents en altres països (“els Jutges de Paix”), així com al mateix Estat espanyol en la figura dels conciliadors, que a cada poble era exercida per l’alcalde.

De llavors ençà, durant aquests 150 anys se’ls ha conegut com jutges municipals i jutges populars, han estat diverses les reformes judicials que han acabat imposant-se el nom inicial que figurava ja en el real Decret, la qualificació “de Pau”.

L’actual llei orgànica del poder judicial estableix que:
En cada municipi on no existeixi Jutjat de primera instància i instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau .

Actualment, és escollit per un ple municipal entre els qui s’hagin presentat i té una durada de 4 anys i no és necessari tenir coneixements específics en el camp del Dret.

El Jutge de Pau és el notari dels registres dels naixements, casaments i defuncions.

Al Jutge de Pau se li ha delegat resoldre i evitar conflictes i se li ha donat l’autoritat necessària per solucionar-los.

 

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar