Organigrama municipal

Home / Organigrama municipal

Recursos Humans

Les institucions són i es configuren segons les persones que participen i treballen en elles. L’Ajuntament no n’és una excepció: És i fa gràcies al capital humà que el configura. Així doncs, és de màxima importància que les persones que treballen en una institució pública es sentin realitzats/des i motivats/des, valorats/des i escoltats/des. Com a qualsevol altra empresa, l’Ajuntament necessita un departament que gestioni el personal, intentant potenciar les habilitats de cadascú amb la finalitat d’assolir un nivell d’excel·lència en el nostra municipi.

Elisabet Teixidor Vilanova

Participació Ciutadana

La Participació Ciutadana és una eina absolutament necessària per al bon desenvolupament de qualsevol comunitat i, per tant, també per al nostre municipi. Entenem que tots els ciutadans som responsables del poble i de l’entorn on vivim. Tots tenim el DRET però també el DEURE de ser protagonistes de la gestió dels recursos i dels equipaments de què disposa l’administració local. Al cap i a la fi aquests recursos provenen dels contribuents i, per tant, són aquests els que han de decidir com s’utilitzen i quines són les prioritats; l’Ajuntament només n’és el gestor. Perquè això sigui possible és imprescindible dotar l’administració local del màxim nivell de transparència i posar a l’abast del ciutadà tota la informació de la gestió municipal d’una manera fàcil, ràpida, clara i entenedora. L’Ajuntament s’ha d’obrir al poble i sortir al carrer per tal de fer-lo més proper a tots els veïns

Josep Maria Altarriba Roca

Desenvolupament rural (Pagesia)

La regidoria de Desenvolupament rural (Pagesia) té com a objectiu la dinamització de la producció agrícola del municipi, donant suport a l’activitat i preservant la comunicació entre el món rural i el poble.

Josep Maria Altarriba Roca

Urbanisme i Habitatge

L’àrea d’Urbanisme i Habitatge és la que gestiona tot el que fa referència a la planificació física de les activitats i usos del sòl que conformen el model de poble i, per tant, el seu espai social. Les decisions d’aquesta envergadura cal que es facin amb la participació de tots els actors en la seva condició de ciutadans, propietaris i administració pública. També té la funció de regular la creació, ocupació i situació dels espais i equipaments municipals, que a casa nostra en són molts. Alhora té l’obligació d’implementar i gestionar polítiques d’habitatge que tinguin el benestar de les persones com a principal objectiu i garanteixin el dret fonamental que és l’accés d’un habitatge digne per a tothom. De tota manera, actualment aquestes polítiques d’habitatge vénen condicionades per la llei estatal d’estabilitat pressupostària, que limita gairebé totalment el marge de maniobra de què disposa l’administració local.

Josep Maria Altarriba Roca

Governació i Seguretat Ciutadana

En la regidoria de Governació es concentra la gestió de Recursos Humans de l’Ajuntament, la gestió, coordinació i control del Servei de Vigilants Locals i Protecció Civil, la gestió de tot el que fa referència a la mobilitat (trànsit, senyalització i seguretat viària), i assumeix el compromís de garantir la seguretat en els espais públics. També assumeix les competències en la creació, vigilància i control de les Ordenances Municipals per tal de facilitar la bona convivència i la cohesió social entre tots els veïns del municipi. És funció seva l’elaboració de l’organigrama funcional, el control dels sistemes de procediments i tràmits, l’elaboració de sistemes d’indicadors de gestió i qualsevol altre aspecte organitzatiu que afecti el personal i els processos de gestió interna. Fomentar i coordinar la prestació de serveis a la ciutadania a través de convenis amb entitats públiques i privades ha de ser un dels objectius primordials de la seva gestió, així com promoure la cooperació entre les diferents àrees que formen part del govern municipal. Així mateix és important la tasca d’impuls i control dels processos de modernització de l’administració local i de millora de l’atenció administrativa a la ciutadania.

Josep Maria Altarriba Roca, Josep Campos López

Atenció a les Persones i Ciutadania (Benestar Social)

La regidoria de Atenció a les Persones i Ciutadania (Benestar Social) és un dels pilars principals del nostre govern, principalment per el context actual, tant econòmic com social, que exigeix actuacions des de les Administracions públiques per tal de sufragar les mancances econòmiques dels habitants del nostre municipi. Tanmateix, no entenem el benestar dels ciutadans com a algun fet restrictiu que tan sols afecta a les persones amb necessitats econòmiques, culturals o socials específiques sinó que fa referència a tota la població. El benestar, per definició, no només és l’absència de problemàtiques concretes sinó que és el que permet que cadascú de nosaltres pugui desenvolupar el seu projecte vital  sense restriccions externes de cap tipus i amb facilitats; des d’una base de justícia i igualtat social.

Rosa Garcia Medialdea

Cultura i Patrimoni

Entenem la Cultura i Patrimoni com a eix fonamental de cohesió social i de desenvolupament personal i col·lectiu, passant  de conèixer la diversitat a combatre la desigualtat. Tanmateix, ha de servir com a eina indispensable i imprescindible per el bon funcionament de la nostra comunitat i com a element cabdal per el desenvolupament personal de tots els ciutadans.

Jesús Subirats Soler

Educació

“Estem convençuts que l’educació no s’acaba a la porta dels centres escolars”. La regidoria d’Educació té l’objectiu d’apropar a l’alumnat a la realitat social del nostre poble i també a les seves necessitats, creant unes línies d’aprenentatge-servei d’acord amb les dels centres educatius, per tal de fonamentar les habilitats socials, comunicatives i de valors de cada persona.

Elisabet Teixidor Vilanova

Festes

La regidoria de Festes és l’encarregada de tot el què fa referència a l’assessorament, informació, col·laboració i participació de les festes locals i tradicionals i té com a finalitat primera la coordinació, dinamització i suport de les iniciatives que sorgeixen de les entitats i associacions. La seva funció bàsica és l’organització i/o coordinació de tot al que fa referència a les festes locals i municipals, i dotar-les dels recursos necessaris perquè siguin viables.

Cristian Pérez Gómez

Obres i Serveis

La regidoria d’Obres i Serveis té entre les seves funcions les relacionades amb el manteniment de les vies públiques, pavimentació i enllumenat públic. També s’encarrega del manteniment d’equipaments i edificis municipals, així com de l’organització i logística d’activitats, festes i esdeveniments, a través de la Brigada Municipal. El manteniment de parcs i jardins també és competència d’aquesta regidoria.

Jesús Subirats Soler

Medi Ambient i Sostenibilitat

L’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, com el seu nom indica, és la responsable de la sostenibilitat mediambiental del municipi, tant dels nuclis urbans com del seu entorn. Ha de vetllar per dotar al municipi de les eines necessàries per fer-lo agradable, endreçat, sostenible energèticament i per evitar hipotecar el benestar de les generacions futures. Per tant, la seva relació amb l’àrea d’urbanisme ha de ser la més estreta possible. En la mesura possible ha de dotar els equipaments públics de sistemes d’energia renovable així com incentivar-ne l’ús privat. Pel que fa a l’entorn, és responsable de vetllar pel manteniment i senyalització de la xarxa de vies, camins, espais verds, boscos, etc, així com de tot el que fa referència a pagesia i masies aïllades dels nuclis de població.

Elisabet Teixidor Vilanova

Esports

La regidoria d’Esports té la finalitat de coordinar totes les activitats esportives del municipi així com vetllar per el correcte funcionament de les entitats i associacions esportives i dels equipaments que utilitzen.

Cristian Pérez Gómez

Hisenda

Hisenda és l’àrea encarregada de gestionar els recursos econòmics de l’Ajuntament, la major part dels quals venen dels impostos del contribuent i per això és molt important optimitzar el màxim la despesa que es fa, ja que ha de contribuir a millorar el benestar dels habitants del municipi i mantenir els serveis municipals.

Rosa Garcia Medialdea

Promoció Econòmica i Indústria, Comerç, i Turisme

L’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme s’ocupa del desenvolupament i promoció del comerç, del turisme i la indústria, per tal de garantir l’ocupabilitat de les persones que viuen al municipi i el retorn dels que han hagut de marxar per motius laborals i desitgen poder tornar. Les circumstàncies de Puig-reig fan que tingui un potencial per desenvolupar en el sector turístic, especialment amb la promoció de la seva riquesa cultural i del seu passat.

Elisabet Teixidor Vilanova, Rosa Garcia Medialdea, Josep Campos López

 

Joventut

La principal responsabilitat de l’àrea de Joventut és donar suport a l’associacionisme jove, fomentar-ne la participació i fer un treball general de foment de l’emancipació juvenil a través de l’orientació i l’assessorament dels joves mitjançant el dinamitzador juvenil, posant èmfasi en l’ocupació, l’educació, l’habitatge, la salut i l’esport, la mobilitat, l’oci i la cultura. S’ha de tenir en compte que en aquesta etapa vital les incerteses personals, identitàries, informatives i laborals són molt grans i cal posar a l’abast del col·lectiu jove el recolzament suficient per minimitzar-ne les problemàtiques que això genera.

Cristian Pérez Gómez

Nuclis Agregats

Puig-reig és un municipi amb 4207 habitants repartits entre 9 nuclis. Malgrat que la majoria de la població viu al mateix nucli de Puig-reig, la resta queda repartida entre 7 colònies industrials (L’Ametlla de Merola, Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Pons, Cal Casas i Cal Prat), Fonollet i diverses masies disseminades per tot el municipi. Per això Puig-reig és el resultat de la Revolució Industrial a Catalunya, ja que és un dels municipis amb més concentració de colònies industrials.

Jesús Subirats Soler

Salut

Quan parlem de Salut no és tant sols l’absència de malaltia sinó de benestar físic. Així doncs, les actuacions que realitzarem estaran dirigides al foment de la Salut a través de bones pràctiques com l’esport, la bona alimentació, la prevenció del tabaquisme i hàbits tòxics…per tal de que cada habitant del municipi tingui a l’abast tota la informació necessària per poder desenvolupar el seu propi projecte de salut.

Josep Campos López

Comunicació i Noves Tecnologies

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de dades d’informació. Per al tractament i la transmissió d’aquesta informació les TIC comprenen tres elements fonamentals en el procés: les xarxes (telefonia fixa, banda ampla i fibra òptica, telefonia mòbil, xarxa de televisió, xarxa a les llars i ràdio) els terminals (que actuen com a punt d’accés dels ciutadans a la Societat de la Informació) i els serveis (TV, ràdio, e-administració, web, correu electrònic, comunitats virtuals/xarxes socials, blogs, cerca d’informació i comerç electrònic). En el cas de la gestió de les TIC a nivell municipal les xarxes i els serveis són els àmbits on més es pot intervenir.

Rosa Garcia Medialdea

Gent Gran

El projecte de dinamització per a la Gent Gran de Puig-reig té com a objectius principals la promoció de l’envelliment actiu i el foment de la participació de les persones grans del municipi. Entenem l’envelliment com una etapa més del cicle vital de les persones i l’envelliment actiu com el procés evolutiu i dinàmic pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, mental i social amb el propòsit d’ampliar l’esperança de vida saludable i millorar la qualitat de vida de les persones. Des d’aquesta perspectiva, el projecte vol donar suport i acompanyar a les persones grans a conduir la seva vida quotidiana de forma saludable i activa -d’acord amb les seves necessitats, capacitats i aspiracions- i vol posar l’accent en el foment de la participació tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit social i comunitari. En aquest sentit, la Llar Dr. Llaverias de Puig-reig i l’espai Queda’t de l’Ametlla de Merola constitueixen els equipaments de referència al municipi, espais de relació i intercanvi amb propostes d’activitats per la promoció de la salut integral (física i emocional), la formació permanent i el gaudi, i oberts a impulsar les iniciatives i les propostes ciutadanes en benefici de tothom..

Josep Maria Altarriba Roca