Llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball d’educadora de Escola Bressol

Llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball d’educadora de Escola Bressol

Es fa públic que per la Junta de Govern Local del dia 1 de setembre de 2020, es van aprovar les bases i es va acordar obrir la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de mestres d’educació infantil per a l’Escola bressol municipal.

Mitjançant el present edicte es fa pública la convocatòria i el text íntegre de les bases que regiran el procediment. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la última publicació de la convocatòria. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.

Bases

Llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball d’educadora de Escola Bressol