S’obre la convocatòria de subvencions per a activitats de les associacions i entitats de Puig-reig del 2022

S’obre la convocatòria de subvencions per a activitats de les associacions i entitats de Puig-reig del 2022

L’Ajuntament de Puig-reig obre la convocatòria de subvencions per a activitats que realitzen les associacions i entitats sense ànims de lucre a Puig-reig durant aquest 2022.

Tal i com recullen les bases aprovades pel plenari el 2017, poden ser beneficiaris de les subvencions les persones jurídiques, entitats i associacions, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de contractar contingudes a l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.

L’import màxim de la subvenció no serà superior al 50% del pressupost de l’activitat presentada a la convocatòria i fins a esgotar la dotació pressupostària fixada màxima.

Les sol·licituds i la documentació requerida en aquesta convocatòria s’hauran de presentar de forma virtual mitjançant la web www.puigreig.cat, a la Seu electrònica “Instància general”. El termini de presentació finalitzaria el 16 d’octubre de 2022.

Tota la informació a https://puig-reig.eadministracio.cat/transparency/b8e5c85a-3ebb-4818-ba8e-48fa767f0a9d/

CONVOCATÒRIA I BASES

MODEL SOL·LICITUD