S’OBRE CONVOCATÒRIA DE TREBALL INTERÍ DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG

S’OBRE CONVOCATÒRIA DE TREBALL INTERÍ DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG

S’OBRE LA CONVOCATÒRIA DE TREBALL INTERÍ DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

El termini per presentar sol·licituds termini és de 20 dies naturals a partir de la  publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament perquè es puguin presentar sol·licituds de participació en el procés de selecció.

El model de sol·licitud és el genèric.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ