Feina: Decret d’admesos i exclosos treballador/a familiar

Feina: Decret d’admesos i exclosos treballador/a familiar

Vistes les bases específiques reguladores del procés selectiu per proveir una plaça d’un/a treballadora familiar adscrit/a a Serveis Socials, mitjançant concurs de oposició lliure, per tal de rellevar la titular de la plaça corresponent, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Puig-reig, que diuen:

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació o autoritat delegada aprovarà, mitjançant Resolució, la llista provisional de persones admeses i excloses.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 5 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.

Transcorregut un termini no superior a 5 dies des de la finalització del termini anterior, la presidència de la Corporació o autoritat delegada farà publica la resolució amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si el termini conclou sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Llistat d’admesos i exclosos

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Acceptar